ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ/ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ:

 

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Με βάση την αιτιολογική σκέψη Recital 22 και το άρθρο 10 της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ σχετικά με την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση έχουν δημοσιευθεί στις 27 Νοεμβρίου 2013 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κατευθυντήριες Γραμμές προς τις εθνικές εποπτικές αρχές για την εξέταση παραπόνων από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές τέθηκαν έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής διαδικασία εξέτασης και επίλυσης αιτιάσεων/παραπόνων.

Σύμφωνα με τις εξουσίες που δίνονται στην Έφορο Ασφαλίσεων από το άρθρο 193(4) του Περί Ασκήσεων Ασφαλιστικών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002-2013, οι ακόλουθες Οδηγίες πρέπει να ακολουθούνται, από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που διαχειρίζονται μόνοι τους τα παράπονα των καταναλωτών.

 

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ:

Αιτίαση/Παράπονο: Η δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή από πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με τις δραστηριότητες διαμεσολάβησης του διαμεσολαβητή σύμφωνα με τον ορισμό της «ασφαλιστικής διαμεσολάβησης» του άρθρου 2 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση και με τον ορισμό του «διαμεσολαβητή» του άρθρου 2 των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων 2002 – 2013. Η εξέταση αιτιάσεων πρέπει να διαφοροποιείται τόσο από την εξέταση απαιτήσεων όσο και από τα απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του ασφαλιστήριου συμβολαίου και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων.

Αιτητής/Παραπονούμενος: Το πρόσωπο που εκλαμβάνεται ως έχον τις προϋποθέσεις να εγείρει αιτίαση προς εξέταση από ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και το οποίο έχει ήδη υποβάλει αιτίαση, π.χ. αντισυμβαλλόμενος, ασφαλισμένος, δικαιούχος.

Εταιρεία Διαμεσολάβησης: Cynosure Insurance Agency & Consultancy Services (Cyprus) Ltd

Ασφαλιστικός Μεσάζων: Αλέξανδρος Δημητρίου

Έφορος: Έφορος Ασφαλίσεων (Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιριών – Υπουργείο Οικονομικών)

 

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ:

Η Cynosure αλλά και ο Ασφαλιστικός Μεσάζον ακολουθούν τη παρακάτω διαδικασία για τη διαχείριση παραπόνων:

 • Καταχώριση γραπτού παραπόνου στα γραφεία μας. Η καταχώριση μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@insuranceconsultant.com.cy ή στο alexdemetriou@outlook.com
  • Μέσω φάξ: 22253388
  • Μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση, Τ.Θ. 27230 1643 Λευκωσία
 • Όλα τα παράπονα θα καταχωρούνται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής τους, στο Μητρώο Παραπόνων που διατηρούμε στα γραφεία μας.
 • Μόλις το παράπονο καταχωρηθεί στο Μητρώο Παραπόνων η Μονάδα Διαχείρισης Παραπόνων, θα επικοινωνήσει με τον αιτητή/παραπονούμενο γραπτώς, ενημερώνοντας τον ότι το αίτημα/παράπονο του εξετάζεται.
 • Η επικοινωνία με τον αιτητή/παραπονούμενο πρέπει να γίνεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα.
 • Η εξέταση του παραπόνου πρέπει να γίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό ο αιτητής/παραπονούμενος θα ενημερώνεται γραπτώς για τους λόγους που δεν είναι εφικτό, εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Η παράταση δεν μπορεί να ξεπερνά τις τριάντα (30) ημέρες. Ο χρόνος παράτασης μετρά από την ημέρα λήξης των πρώτων δεκαπέντε (15) ημερών.
 • Η οριστική απόφαση θα δίνεται γραπτώς στον αιτητή/ παραπονούμενο. Σε αυτή πρέπει να αναγράφεται η δυνατότητα προσφυγής του αιτητή/παραπονούμενου στο Δικαστήριο ή σε άλλο μέσω εξώδικης επίλυσης διαφορών.
 • Όλα τα έγγραφα σχετικά με το παράπονο θα διατηρούνται στο Μητρώο Παραπόνων για πέντε (5) έτη.
 • Σαν εταιρεία έχουμε την υποχρέωση να ενημερώνουμε τους μελλοντικούς αλλά και τους υφιστάμενους πελάτες μας σχετικά με τη δυνατότητα καταχώρισης παραπόνων, αλλά και πως μπορούν να το πράξουν.
 • Η όποια εξέταση αίτησης/παραπόνου γίνεται χωρίς οποιαδήποτε χρέωση.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ/ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ:

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Με βάση την αιτιολογική σκέψη Recital 22 και το άρθρο 10 της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ σχετικά με την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση έχουν δημοσιευθεί στις 27 Νοεμβρίου 2013 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κατευθυντήριες Γραμμές προς τις εθνικές εποπτικές αρχές για την εξέταση παραπόνων από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές τέθηκαν έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής διαδικασία εξέτασης και επίλυσης αιτιάσεων/παραπόνων.

Σύμφωνα με τις εξουσίες που δίνονται στην Έφορο Ασφαλίσεων από το άρθρο 193(4) του Περί Ασκήσεων Ασφαλιστικών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002-2013, οι ακόλουθες Οδηγίες πρέπει να ακολουθούνται, από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που διαχειρίζονται μόνοι τους τα παράπονα των καταναλωτών.

 

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ:

Αιτίαση/Παράπονο: Η δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή από πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με τις δραστηριότητες διαμεσολάβησης του διαμεσολαβητή σύμφωνα με τον ορισμό της «ασφαλιστικής διαμεσολάβησης» του άρθρου 2 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση και με τον ορισμό του «διαμεσολαβητή» του άρθρου 2 των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων 2002 – 2013. Η εξέταση αιτιάσεων πρέπει να διαφοροποιείται τόσο από την εξέταση απαιτήσεων όσο και από τα απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του ασφαλιστήριου συμβολαίου και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων.

Αιτητής/Παραπονούμενος: Το πρόσωπο που εκλαμβάνεται ως έχον τις προϋποθέσεις να εγείρει αιτίαση προς εξέταση από ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και το οποίο έχει ήδη υποβάλει αιτίαση, π.χ. αντισυμβαλλόμενος, ασφαλισμένος, δικαιούχος.

Εταιρεία Διαμεσολάβησης: Cynosure Insurance Agency & Consultancy Services (Cyprus) Ltd

Ασφαλιστικός Μεσάζων: Αλέξανδρος Δημητρίου

Έφορος: Έφορος Ασφαλίσεων (Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιριών – Υπουργείο Οικονομικών)

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ:

Η Cynosure αλλά και ο Ασφαλιστικός Μεσάζον ακολουθούν τη παρακάτω διαδικασία για τη διαχείριση παραπόνων:

 • Καταχώριση γραπτού παραπόνου στα γραφεία μας. Η καταχώριση μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@insuranceconsultant.com.cy ή στο alexdemetriou@outlook.com
  • Μέσω φάξ: 22253388
  • Μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση, Τ.Θ. 27230 1643 Λευκωσία
 • Όλα τα παράπονα θα καταχωρούνται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής τους, στο Μητρώο Παραπόνων που διατηρούμε στα γραφεία μας.
 • Μόλις το παράπονο καταχωρηθεί στο Μητρώο Παραπόνων η Μονάδα Διαχείρισης Παραπόνων, θα επικοινωνήσει με τον αιτητή/παραπονούμενο γραπτώς, ενημερώνοντας τον ότι το αίτημα/παράπονο του εξετάζεται.
 • Η επικοινωνία με τον αιτητή/παραπονούμενο πρέπει να γίνεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα.
 • Η εξέταση του παραπόνου πρέπει να γίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό ο αιτητής/παραπονούμενος θα ενημερώνεται γραπτώς για τους λόγους που δεν είναι εφικτό, εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Η παράταση δεν μπορεί να ξεπερνά τις τριάντα (30) ημέρες. Ο χρόνος παράτασης μετρά από την ημέρα λήξης των πρώτων δεκαπέντε (15) ημερών.
 • Η οριστική απόφαση θα δίνεται γραπτώς στον αιτητή/ παραπονούμενο. Σε αυτή πρέπει να αναγράφεται η δυνατότητα προσφυγής του αιτητή/παραπονούμενου στο Δικαστήριο ή σε άλλο μέσω εξώδικης επίλυσης διαφορών.
 • Όλα τα έγγραφα σχετικά με το παράπονο θα διατηρούνται στο Μητρώο Παραπόνων για πέντε (5) έτη.
 • Σαν εταιρεία έχουμε την υποχρέωση να ενημερώνουμε τους μελλοντικούς αλλά και τους υφιστάμενους πελάτες μας σχετικά με τη δυνατότητα καταχώρισης παραπόνων, αλλά και πως μπορούν να το πράξουν.
 • Η όποια εξέταση αίτησης/παραπόνου γίνεται χωρίς οποιαδήποτε χρέωση.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ:

Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα πεδία. Εάν είναι δυνατόν επισυνάψετε όλα τα σχετικά με το αίτημα σας έγγραφα, έτσι ώστε η αιτίαση/παράπονο σας να εξεταστεί τάχιστα.